Search Options | Report missing word | Other Feedback

中國移動通信〔-国-动--〕 zung1 gwok3 ji4 dung6 tung1 seon3 {Zhōng guó Yí dòng Tōng xìn}

China Mobile (PRC state telecommunications company)

CC