Search Options | Report missing word | Other Feedback

中國人民解放軍空軍〔-国----军-军〕 zung1 gwok3 jan4 man4 gaai2 fong3 gwan1 hung1 gwan1 {Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Kōng jūn}

People's Liberation Army Air Force (PLAAF)

CC