Search Options | Report missing word | Other Feedback

中國地質大學〔-国-质-学〕 zung1 gwok3 dei6 zat1 daai6 hok6 {Zhōng guó Dì zhì Dà xué}

China University of Geosciences

CC