Search Options | Report missing word | Other Feedback

中國大蠑螈〔-国-蝾-〕 zung1 gwok3 daai6 wing4 jyun4 {Zhōng guó dà róng yuán}

Chinese giant salamander (Andrias davidianus davidianus)

CC