Search Options | Report missing word | Other Feedback

中國殘疾人聯合會〔-国残--联-会〕 zung1 gwok3 caan4 zat6 jan4 lyun4 hap6 wui2 {Zhōng guó Cán jí rén Lián hé huì}

China Disabled Person's Federation (since 1988)

CC