Search Options | Report missing word | Other Feedback

中國海〔-国-〕 zung1 gwok3 hoi2 {Zhōng guó Hǎi}

the China Seas (the seas of the Western Pacific Ocean, around China: Bohai Sea, Yellow Sea, East China Sea, South China Sea)

CC

中國海事局〔-国---〕 zung1 gwok3 hoi2 si6 guk6 {Zhōng guó hǎi shì jú}

PRC Maritime Safety Agency

CC

中國海洋石油總公司〔-国----总--〕 zung1 gwok3 hoi2 joeng4 sek6 jau4 zung2 gung1 si1 {Zhōng guó Hǎi yáng Shí yóu Zǒng gōng sī}

  1. CNOOC
  2. China National Offshore Oil Corporation

CC