Search Options | Report missing word | Other Feedback

中國石油和化學工業協會〔-国----学-业协会〕 zung1 gwok3 sek6 jau4 wo4 faa3 hok6 gung1 jip6 hip3 wui2 {Zhōng guó Shí yóu hé Huà xué Gōng yè Xié huì}

China Petrol and Chemical Industry Association (CPCIA)

CC