Search Options | Report missing word | Other Feedback

中國石油天然氣集團公司〔-国----气-团--〕 zung1 gwok3 sek6 jau4 tin1 jin4 hei3 zaap6 tyun4 gung1 si1 {Zhōng guó Shí yóu Tiān rán qì Jí tuán Gōng sī}

China National Petroleum Corporation

CC