Search Options | Report missing word | Other Feedback

中國證券監督管理委員會〔-国证-监----员会〕 zung1 gwok3 zing3 hyun3 gaam1 duk1 gun2 lei5 wai2 jyun4 wui2 {Zhōng guó Zhèng quàn Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì}

  1. China Securities Regulatory Commission (CSRC)
  2. abbr. to 證監會

CC