Search Options | Report missing word | Other Feedback

實驗〔实验〕 sat6 jim6 {shí yàn}

  1. experiment
  2. test
  3. CL: ,
  4. experimental
  5. to experiment

CC

實驗室〔实验-〕 sat6 jim6 sat1 {shí yàn shì}

  1. laboratory
  2. CL:

CC

實驗所〔实验-〕 sat6 jim6 so2 {shí yàn suǒ}

  1. laboratory
  2. institute

CC

實驗心理學〔实验--学〕 sat6 jim6 sam1 lei5 hok6 {shí yàn xīn lǐ xué}

experimental psychology

CC

實驗室感染〔实验---〕 sat6 jim6 sat1 gam2 jim5 {shí yàn shì gǎn rǎn}

laboratory infection

CC