Search Options | Report missing word | Other Feedback

技術〔-术〕 gei6 seot6 {jì shù}

 1. technology
 2. technique
 3. skill
 4. CL: ,,

CC

技術員〔-术员〕 gei6 seot6 jyun4 {jì shù yuán}

 1. technician
 2. CL:

CC

技術性〔-术-〕 gei6 seot6 sing3 {jì shù xìng}

 1. technical
 2. technological

CC

技術改造〔-术--〕 gei6 seot6 goi2 zou6 {jì shù gǎi zào}

technological transformation

CCY

技術密集〔-术--〕 gei6 seot6 mat6 zaap6 {jì shù mì jí}

Technology-intensive

CCY

技術支援〔-术--〕 gei6 seot6 zi1 wun4 {jì shù zhī yuán}

Technical support

CCY

技術轉讓〔-术转让〕 gei6 seot6 zyun2 joeng6 {jì shù zhuǎn ràng}

Technology transfer

CCY

技術標準〔-术标准〕 gei6 seot6 biu1 zeon2 {jì shù biāo zhǔn}

technology standard

CC

技術潛水〔-术潜-〕 gei6 seot6 cim4 seoi2 {jì shù qián shuǐ}

technical diving

CC

技術發展〔-术发-〕 gei6 seot6 faat3 zin2 {jì shù fā zhǎn}

technological development

CC

技術故障〔-术--〕 gei6 seot6 gu3 zoeng3 {jì shù gù zhàng}

 1. technical breakdown
 2. malfunction

CC

技術官僚〔-术--〕 gei6 seot6 gun1 liu4 {jì shù guān liáo}

technocrat

CC

技術人員〔-术-员〕 gei6 seot6 jan4 jyun4 {jì shù rén yuán}

technical staff

CC

技術規範〔-术规范〕 gei6 seot6 kwai1 faan6 {jì shù guī fàn}

technical specification

CC

技術所限〔-术--〕 gei6 seot6 so2 haan6 {jì shù suǒ xiàn}

technical limitations

CC

技術援助〔-术--〕 gei6 seot6 wun4 zo6 {jì shù yuán zhù}

technical assistance

CC

技術知識〔-术-识〕 gei6 seot6 zi1 sik1 {jì shù zhī shi}

technical knowledge

CC

技術指導〔-术-导〕 gei6 seot6 zi2 dou6 {jì shù zhǐ dǎo}

 1. technical instructor
 2. coach

CC