Search Options | Report missing word | Other Feedback

迪慶藏族自治州〔-庆-----〕 dik6 hing3 zong6 zuk6 zi6 zi6 zau1 {Dí qìng Zàng zú zì zhì zhōu}

Dêqên or Diqing Tibetan autonomous prefecture, northwest Yunnan, capital Jiantang 建塘鎮

CC