Search Options | Report missing word | Other Feedback

靜坐抗議〔静--议〕 zing6 zo6 kong3 ji5 {jìng zuò kàng yì}

sit-in protest

CC

靜坐抗議示威〔静--议--〕 zing6 zo6 kong3 ji5 si6 wai1 {jìng zuò kàng yì shì wēi}

sit-in protest demonstration

CC