Search Options | Report missing word | Other Feedback

電話〔电话〕 din6 waa2 {diàn huà}

(noun) telephone (including cell phone)

CCY

點化〔点-〕 dim2 faa3 {diǎn huà}

 1. magic transformation performed by Daoist immortal
 2. fig. to reveal
 3. to enlighten

CC

點畫〔点画〕 dim2 waak6 {diǎn huà}

strokes of a Chinese character

CC

靛花 din6 faa1 {diàn huā}

indigo

CC

電荒〔电-〕 din6 fong1 {diàn huāng}

shortage of electricity

CC

電話〔电话〕 din6 waa2 {diàn huà}

 1. telephone
 2. CL:
 3. phone call
 4. CL:
 5. phone number

CC

碘化鉀〔--钾〕 din2 faa3 gaap3 {diǎn huà jiǎ}

potassium iodide

CC

碘化鈉〔--钠〕 din2 faa3 naap6 {diǎn huà nà}

sodium iodide NaI

CC

碘化銀〔--银〕 din2 faa3 ngan4 {diǎn huà yín}

silver iodide

CC

電化學〔电-学〕 din6 faa3 hok6 {diàn huà xué}

electrochemistry

CC

電話簿〔电话-〕 din6 waa2 bou6 {diàn huà bù}

telephone directory

CC

電話機〔电话机〕 din6 waa2 gei1 {diàn huà jī}

telephone equipment

CC

電話卡〔电话-〕 din6 waa2 kaat1 {diàn huà kǎ}

telephone card

CC

電話網〔电话网〕 din6 waa2 mong5 {diàn huà wǎng}

telephone network

CC

電話線〔电话线〕 din6 waa2 sin3 {diàn huà xiàn}

 1. telephone line
 2. telephone wire

CC

電話亭〔电话-〕 din6 waa2 ting4 {diàn huà tíng}

telephone booth

CC

點話點好〔点话点-〕 dim2 waa6 dim2 hou2 {diǎn huà diǎn hǎo}

"up to you"; "as you wish"; "whatever you say"

CCY

電話號碼〔电话号码〕 din6 waa2 hou6 maa5 {diàn huà hào mǎ}

phone number

CCY

電話號碼〔电话号码〕 din6 waa2 hou6 maa5 {diàn huà hào mǎ}

phone number

CCY

電化教育〔电---〕 din6 faa3 gaau3 juk6 {diàn huà jiào yù}

 1. multimedia education
 2. abbr. to 電教

CC

電話服務〔电话-务〕 din6 waa2 fuk6 mou6 {diàn huà fú wù}

telephone service

CC

電話區號〔电话区号〕 din6 waa2 keoi1 hou6 {diàn huà qū hào}

telephone area code

CC

電話區碼〔电话区码〕 din6 waa2 keoi1 maa5 {diàn huà qū mǎ}

 1. area code
 2. telephone dialing code

CC

電話鈴聲〔电话铃声〕 din6 waa2 ling4 sing1 {diàn huà líng shēng}

 1. (telephone) ring
 2. ringing

CC

電話網路〔电话网-〕 din6 waa2 mong5 lou6 {diàn huà wǎng lù}

telephone network

CC

電話信號〔电话-号〕 din6 waa2 seon3 hou6 {diàn huà xìn hào}

telephone signal

CC

電話線路〔电话线-〕 din6 waa2 sin3 lou6 {diàn huà xiàn lù}

telephone line

CC

電話會議〔电话会议〕 din6 waa2 wui6 ji5 {diàn huà huì yì}

(telephone) conference call

CC